Particulier onderwijs

Onderwijsregelingen: Particulier onderwijs

Iedere onderwijsinstelling maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Docenten maken kopieën uit boeken, vertonen beeldmateriaal voor de klas of leerlingen gebruiken tekst van websites voor een werkstuk. Voor het particulier onderwijs hebben onderwijsorganisaties overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De onderwijsinstellingen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het particulier onderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Regelingen

Wil je de precieze regeling weten? Op deze pagina vind je de concrete afspraken die de onderwijsorganisaties voor het particulier onderwijs met de organisaties van auteursrechthebbenden hebben gemaakt.

Meer over de nieuwe, uitgebreide reprorechtregeling (voor losse kopieën en artikelen in knipselkranten)

Voor het maken van losse kopieën en het gebruik van artikelen in knipselkranten heeft de Vereniging Hogescholen een overeenkomst gesloten met Stichting Reprorecht. Voor het gebruik van artikelen in knipselkranten was voorheen apart toestemming nodig van Stichting UVO.

Elke instelling in het hoger beroepsonderwijs ontvangt jaarlijks een factuur. In het verleden werd deze factuur berekend op basis van het jaarlijkse kopieervolume en het aantal studenten op de onderwijsinstelling.

De nieuwe, uitgebreide regeling is afgestapt van de jaarlijkse opgave van het kopieervolume. Je hoeft dus niet meer ieder jaar aan Stichting Reprorecht door te geven hoeveel je jaarlijks kopieert.

Nu wordt de vergoeding berekend door het aantal studenten per 1 oktober 2010 te vermenigvuldigen met het tarief per student. Het studentenaantal per hogeschool ontvangt Stichting Reprorecht van de Vereniging Hogescholen. Het tarief per student wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex.

Onder de reprorechtregeling vallen alleen korte gedeelten. Voor het overnemen of kopiëren van niet-korte gedeelten is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbenden. Je kunt deze toestemming aanvragen via Stichting UVO.

Meer over readers

Wanneer je als hogeschool auteursrechtelijk beschermd materiaal wilt opnemen in onderwijspublicaties, zoals readers, dan kun je dit regelen via de Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO).

Korte gedeelten

Als je korte gedeelten van werken wilt opnemen in een publicatie die wordt gemaakt als toelichting bij het onderwijs (reader), dan mag dat zonder voorafgaande toestemming als je daarvoor een vergoeding betaalt aan de rechthebbenden.

De Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland (voorheen VSNL) zijn met het Nederlands Uitgeversverbond en Stichting UVO een afkoopregeling voor de korte gedeelten overeengekomen: de readerovereenkomst. De gemaakte afspraken zijn uitgewerkt in de standaardvoorwaarden. In deze standaardvoorwaarden worden definities gegeven, zijn tarieven opgenomen en is het onderscheid tussen kort en niet-kort vastgelegd.

Hbo-instellingen die zijn aangesloten bij de Vereniging Hogescholen en deelnemen aan de afkoopregeling, hoeven korte overnames in readers dus niet meer aan te melden bij Stichting UVO. Zij ontvangen automatisch jaarlijks een factuur van Stichting UVO. Deze hogescholen moeten wel van elke reader met daarin auteursrechtelijk beschermde overnames een controle-exemplaar sturen aan Stichting UVO. Dit kan digitaal met je relatienummer via de webportal van Stichting UVO. Neem hiervoor contact op.

Muziek

Voor het laten horen van muziek tijdens feesten en uitvoeringen moeten scholen een doorlopende overeenkomst sluiten met zowel Buma/Stemra als Sena. Het tarief hangt af van de soort regeling die je wilt treffen en het schoolniveau. Voor particulier onderwijs op mbo-niveau en het volwassenenonderwijs gelden de tarieven onder de mbo-regeling. Gebaseerd op voortgezet en hoger particulier onderwijs geldt voor het kalenderjaar 2017:

Voor elke 300 leerlingen of een gedeelte daarvan Te betalen vergoeding na korting*
Gebruik van mechanische achtergrondmuziek tijdens de pauze(s) € 292,20 € 194,80
Gebruik van achtergrondmuziek of voorgrondmuziek tijdens klassenavonden € 146,10 € 97,40
Gebruik van achtergrondmuziek of voorgrondmuziek tijdens feesten, waarbij de gages/uitkoopsommen niet hoger zijn dan € 1.000,–. Als de gages/uitkoopsommen hoger zijn dan € 1.000,– dan geldt het Algemeen Tarief. € 91,66 € 61,11

De Sena-vergoedingen voor scholen in het voortgezet onderwijs zijn voor 2017:

  • Scholen met maximaal 600 leerlingen of studenten: € 54,80 (tarief met korting*).
  • Voor elke 300 leerlingen of studenten meer (of een gedeelte daarvan) is er een toeslag van € 27,40 (tarief met korting*).

* Als je uit eigen beweging een licentie op basis van het tarief voor het particulier onderwijs aanvraagt of verlengt, verlenen Buma/Stemra en Sena je een korting tot 33,3%. Voorwaarde is wel dat de school de factuur op tijd betaalt en de overige voorwaarden naleeft.

Televisie, video en dvd

Voor onderwijsdoeleinden is het onder voorwaarden toegestaan om auteursrechtelijk beschermde videobeelden te vertonen in de klas. Je mag dus kijken naar een uitzending van tv of naar een dvd met een film of documentaire, zonder dat je daarvoor vooraf toestemming hoeft te vragen. Voorwaarden zijn dat de onderwijsinstelling een rechtspersoon is zonder winstoogmerk en de vertoning deel uitmaakt van het schoolwerk- of leerplan. De film moet met titel zijn vermeld in het leerplan. In alle andere gevallen dient er een licentie te worden aangevraagd bij Videma (tv) of FilmService (film).