Mbo en volwassenen

Onderwijsregelingen: Mbo en volwassenen

Iedere school voor mbo of volwassenenonderwijs maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Docenten maken kopieën uit boeken, leerlingen of studenten maken een film van bestaande beelden of er wordt gebruikgemaakt van artikelen op websites. Voor het mbo en het volwassenenonderwijs hebben onderwijsorganisaties overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De scholen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het mbo en volwassenenonderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Regelingen

Wil je de precieze regeling weten? Op deze pagina vind je de concrete afspraken die de onderwijsorganisaties voor het mbo en volwassenenonderwijs met de organisaties van auteursrechthebbenden hebben gemaakt.

Kopiëren uit kranten, boeken en tijdschriften

Jaarlijks betaalt jouw school een standaardbijdrage aan Reprorecht voor (digitaal) kopiëren. Hieronder valt ook: printen, scannen, e-mailen, opslaan op een computer, tablet, elektronische leeromgeving en zelf lesmateriaal samenstellen. Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat de makers een vergoeding ontvangen, zodat zij kunnen blijven investeren in nieuw lesmateriaal.

  • Gebruik de Wegwijzer om te lezen welk gebruik wel en niet is toegestaan met de mbo-regeling.

In onderstaande tabel zie je het tarief van Stichting Reprorecht voor het digitaal en van papier naar papier kopiëren in het kalenderjaar 2023-2024, inclusief de in overleg met de MBO-Raad door Stichting Reprorecht verleende korting:

Periode Bedrag per deelnemer mbo per jaar
kalenderjaar 2023 € 5,21
Peildatum 1 oktober 2021

De peildatum voor het bepalen van het aantal deelnemers is 1 oktober 2021. Als jouw school niet instemt met de regeling, vervalt de korting. Je zult door middel van eigen onderzoek, dat in samenwerking met Stichting Reprorecht wordt uitgevoerd, moeten aantonen hoeveel kopieën van auteursrechtelijk beschermd werk de school feitelijk maakt.

Raamregeling

De MBO-Raad heeft afspraken gemaakt met de relevante collectieve beheersorganisaties over het muziekgebruik. Ook over de (administratieve) afhandeling is afgesproken deze zo eenvoudig en soepel mogelijk te houden, waarmee vooral de tijdrovende inventarisaties worden vermeden.

Met ingang van 2014 is voor Buma/Stemra en Sena zelfs één gezamenlijke billijke vergoeding afgesproken, die door middel van een gezamenlijke factuur via het Service Centrum in rekening wordt gebracht. De MBO-Raad heeft met de betrokken instanties afgesproken dat deze vergoeding wordt gebaseerd op het (gewogen) aantal leerlingen dat wordt gehanteerd voor de leerling gebonden financiering van het mbo, net zoals dat voor de hierboven genoemde andere regelingen al gebeurt.

Raamregeling muziek binnen het mbo en volwassenenonderwijs

Voor het bepalen van het aantal gewogen deelnemers wordt de t-2-systematiek gehanteerd, waarbij BOL met 1,00 wordt vermenigvuldigd en BBL en BOL DT met 0,35.

Het gewogen aantal deelnemers per instelling wordt door de MBO-Raad aangeleverd.

Aangepaste regeling voor aoc’s

Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs van een aoc geldt de regeling voor het voortgezet onderwijs. Voor mbo-deelnemers bij een aoc geldt de regeling voor het mbo.

De billijke vergoeding

De billijke vergoeding per gewogen leerling per jaar omvat alle mogelijke vormen van muziekgebruik waarvoor wettelijk een licentie verschuldigd is van Buma en Sena, behalve voor een groot evenement met livemuziek, waarbij de gages of uitkoopsommen hoger zijn dan € 1.000. Daarvoor is afzonderlijk toestemming nodig van Buma/Stemra en Sena en geldt een ander tarief.

Voor het jaar 2020 bedraagt deze billijke vergoeding 1,05 euro per gewogen leerling, exclusief btw. (Vanwege deze btw worden op de factuur de vergoedingen voor Buma en Sena afzonderlijk weergegeven.)

De gezamenlijke vergoeding wordt jaarlijks aangepast met het Consumenten Prijs Indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor het eerst in 2015.

Televisie, video en dvd

Videma heeft met de MBO-Raad en de AOC-Raad een regeling getroffen. Voor het gebruik van video en tv in instellingen voor mbo en bve wordt een all-in jaarvergoeding betaald van € 0,30 per deelnemer (prijspeil kalenderjaar 2017).