Mbo en volwassenen

Onderwijsregelingen: Mbo en volwassenen

Iedere school voor mbo of volwassenenonderwijs maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Docenten maken kopieën uit boeken, leerlingen of studenten maken een film van bestaande beelden of er wordt gebruikgemaakt van artikelen op websites. Voor het mbo en het volwassenenonderwijs hebben onderwijsorganisaties overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De scholen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het mbo en volwassenenonderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Muziek

Wanneer je muziek buiten de huiselijke kring afspeelt, heb je formeel toestemming nodig van de ‘eigenaren’ van die muziek. Een licentie voor het gebruik kun je namens de rechthebbenden via Sena en door Buma/Stemra krijgen.

Sena

Op basis van de Wet op de naburige rechten regelt Sena de rechten van uitvoerend kunstenaars en (platen)producenten. In de praktijk betekent dit dat Sena namens de rechthebbenden een vergoeding incasseert voor het gebruik van muziek buiten de huiselijke kring.

Buma/Stemra

Op basis van de Auteurswet regelt Buma/Stemra de rechten van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. In de praktijk betekent dit dat Buma/Stemra namens de rechthebbenden een vergoeding incasseert voor het gebruik van muziek buiten de huiselijke kring.

Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten

Het Service Centrum is een samenwerkingsverband van Buma/Stemra en Sena en verzorgt namens Buma/Stemra en Sena de gezamenlijke facturering. Het Service Centrum handelt jaarlijks meer dan honderdduizend ondernemingen op basis van één gezamenlijke factuur af. Dit sluit aan bij de wens van politiek en bedrijfsleven om te zorgen voor één administratief loket en een beperking van de administratieve lasten.

Muziek binnen de onderwijsinstelling

Binnen onderwijsinstelling is er een groot aantal verschillende situaties waarin muziek een rol speelt. Dit kan variëren van bijvoorbeeld klassenavonden, tijdens het overblijven in de kantine, bij diploma-uitreikingen, in de wachtstand van de telefoon, of in de lerarenkamer, in de ruimte van de conciërge, op de website, enzovoorts.

Voor elke vorm van muziekgebruik moet de school een licentie hebben van Sena en Buma/Stemra, behalve voor het afspelen van muziek voor onderwijsdoeleinden dat valt in het leerplan, zoals tijdens een muziekles. Voor dergelijk gebruik heb je dus geen licentie nodig.