Hoger onderwijs

Onderwijsregelingen: Hoger onderwijs

Iedere hbo-instelling of universiteit maakt gebruik van lesmiddelen waar auteursrecht op zit. Docenten maken kopieën uit boeken, vertonen afbeeldingen in de collegezaal of studenten stellen een werk samen uit bestaand materiaal. Voor het hoger onderwijs hebben de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) overeenkomsten gesloten met de organisaties van auteursrechthebbenden. Zo hoef je niet voor elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal apart toestemming te vragen. De onderwijsinstellingen ontvangen voor het gebruik dat onder de regelingen valt jaarlijks een factuur.

Op deze site zie je eenvoudig hoe auteursrecht binnen het hoger onderwijs en andere onderwijssoorten is geregeld. Wil je iets gebruiken wat niet binnen de regeling valt? Dan helpen we je graag met hoe je toestemming kunt krijgen.

 

Regelingen

Wil je de precieze regeling weten? Op deze pagina vind je de concrete afspraken die de onderwijsorganisaties voor het hoger onderwijs met de organisaties van auteursrechthebbenden hebben gemaakt.

Meer over de nieuwe, uitgebreide reprorechtregeling (voor losse kopieën en artikelen in knipselkranten)

Voor het maken van losse kopieën en het gebruik van artikelen in knipselkranten heeft de Vereniging Hogescholen een overeenkomst gesloten met Stichting Reprorecht. Voor het gebruik van artikelen in knipselkranten is apart toestemming nodig van Stichting PRO.

Elke instelling in het hoger beroepsonderwijs ontvangt jaarlijks een factuur. In het verleden werd deze factuur berekend op basis van het jaarlijkse kopieervolume en het aantal studenten op de onderwijsinstelling.

De nieuwe, uitgebreide regeling is afgestapt van de jaarlijkse opgave van het kopieervolume. Je hoeft dus niet meer ieder jaar aan Stichting Reprorecht door te geven hoeveel je jaarlijks kopieert.

Nu wordt de vergoeding berekend door het aantal studenten per 1 oktober van het collegejaar te vermenigvuldigen met het tarief per student. Het studentenaantal per hogeschool of universiteit ontvangt Stichting Reprorecht van de Vereniging Hogescholen. Het tarief per student wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex.

Onder de reprorechtregeling vallen alleen korte gedeelten. Voor het overnemen of kopiëren van niet-korte gedeelten is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbenden. Je kunt deze toestemming aanvragen via Stichting UVO.

Meer over readers

Wanneer je als hogeschool of universiteit auteursrechtelijk beschermd materiaal wilt opnemen in onderwijspublicaties, zoals readers, dan kun je dit regelen via de Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (UVO).

Korte gedeelten

Als je korte gedeelten van werken wilt opnemen in een publicatie die wordt gemaakt als toelichting bij het onderwijs (reader), dan mag dat zonder voorafgaande toestemming als je daarvoor een vergoeding betaalt aan de rechthebbenden.

De Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) zijn met het Nederlands Uitgeversverbond en Stichting UVO een afkoopregeling voor de korte gedeelten overeengekomen: de readerovereenkomst. De gemaakte afspraken zijn uitgewerkt in de standaardvoorwaarden. In deze standaardvoorwaarden worden definities gegeven, zijn tarieven opgenomen en is het onderscheid tussen kort en niet-kort vastgelegd.

Hbo-instellingen die zijn aangesloten bij de Vereniging Hogescholen en deelnemen aan de afkoopregeling, hoeven korte overnames in readers dus niet meer aan te melden bij Stichting UVO. Zij ontvangen automatisch jaarlijks een factuur van Stichting UVO. Deze hogescholen moeten wel van elke reader met daarin auteursrechtelijk beschermde overnames een controle-exemplaar sturen aan Stichting UVO. Dit kan digitaal met je relatienummer via de webportal van Stichting UVO. Neem hiervoor contact op.

Easy Access

De Easy Access-regeling voor universiteiten is een uitbreiding op de bestaande regeling die geldt voor de periode 2017-2020. Door een afkoopsom te betalen mogen universiteiten maximaal 50 pagina’s of een maximum van 25% van auteursrechtelijk beschermd werk voor onderwijsdoeleinden gebruiken. Valt het gebruik hierbinnen, dan hoef je niets aan te vragen en ook geen bewijsexemplaren op te sturen. Universiteiten zijn wel verplicht om tijdens de looptijd van deze regeling eenmaal inzicht in het daadwerkelijke hergebruik geven.

De Easy Access-regeling geldt voor:

  • Gedrukte readers
  • Digitale readers (een verzameling waarin twee of meer artikelen zijn opgenomen)
  • Losse overnames uit werken aangeboden in een elektronische leeromgeving (ELO)

Muziek

Voor het laten horen van muziek tijdens feesten en uitvoeringen moeten scholen en universiteiten een doorlopende overeenkomst sluiten met zowel Buma/Stemra als Sena. Het tarief hangt af van de soort regeling die je wilt treffen. Voor het kalenderjaar 2017:

Voor elke 300 leerlingen of een gedeelte daarvan Te betalen vergoeding na korting*
Gebruik van mechanische achtergrondmuziek tijdens de pauze(s) € 292,20 € 194,80
Gebruik van achtergrondmuziek of voorgrondmuziek tijdens klassenavonden € 146,10 € 97,40
Gebruik van achtergrondmuziek of voorgrondmuziek tijdens feesten, waarbij de gages/uitkoopsommen niet hoger zijn dan € 1.000,–. Als de gages/uitkoopsommen hoger zijn dan € 1.000,– dan geldt het Algemeen Tarief. € 91,66 € 61,11

De Sena-vergoedingen voor scholen in het hoger onderwijs zijn voor 2017:

  • Scholen met maximaal 600 studenten: € 54,80 (tarief met korting*).
  • Voor elke 300 studenten meer (of een gedeelte daarvan) is er een toeslag van € 27,40 (tarief met korting*).

* Als je uit eigen beweging een licentie op basis van het tarief voor het hoger onderwijs aanvraagt of verlengt, verlenen Buma/Stemra en Sena je een korting tot 33,3%. Voorwaarde is wel dat de school of universiteit de factuur op tijd betaalt en de overige voorwaarden naleeft.

Televisie, video en dvd

Videma heeft met de Vereniging Hogescholen een regeling getroffen. Voor het gebruik van video en tv in hbo-instellingen wordt een all-in jaarvergoeding betaald van € 0,30 per deelnemer (excl. btw, prijspeil kalenderjaar 2017). Voor universiteiten geldt deze regeling niet; je zult zelf een regeling moeten treffen.